มาทำความรู้จัก BOI กันเถอะ 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือในนามที่รู้จักกันว่า BOI เป็นหน่วยงานราชการ ที่ช่วยส่งเสริมการลงทุนทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ ซึ่ง BOI ได้มีการส่งเสริมพลังงานโซล่าเซลล์ ทำให้ผู้ติดตั้งได้สิทธิประโยชน์ทาง BOI  หลักๆ ได้แก่  

  • สามารถลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เป็นเวลา 3 ปี มูลค่าสูงถึง 50 % ของเงินลงทุน 
  • ใช้ลดหย่อนภาษีอากรขาเข้าเครื่องจักร ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มของเครื่องจักรนำเข้า  

ซึ่ง BOI สามารถดำเนินธุรกิจได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 

รูปแบบที่ 1 รูปแบบกิจการลงทุนเอง  

โดยเจ้าของสถานที่เป็นผู้ลงทุนติดตั้งโซล่าเซลล์ และ Solar ES (บริษัทให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งโซลล่าเซลล์)  เป็นผู้ออกแบบ จัดหา หรือก่อสร้างติดตั้งโซล่าเซลล์ ซึ่งมีสัญญาการว่าจ้างระหว่างซึ่งกันละกัน 

  รูปแบบที่ 1 รูปแบบกิจการลงทุนเอง  

รูปแบบที่ 2 รูปแบบธุรกิจแบบบุคคุลที่สามเป็นผู้ลงทุน 

บุคคลที่สาม หรือที่เรียกว่า ผู้ให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งโซลล่าเซลล์ เป็นผู้ลงทุนและติดตั้งโซล่าเซลล์บนหลังคาของเจ้าของสถานที่ เนื่องจากการลงทุนทั้งหมดมาจากบุคคลที่ 3  ในรูปแบบธุรกิจนี้เจ้าของสถานทึ่จึงไม่ต้องจัดสรรเงินลงทุนแต่อย่างใด และมี “สัญญาการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชน“ (สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเอกชน) เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับการซื้อและการขายไฟฟ้าระหว่างบุคคลที่ 3 กับเจ้าของสถานที  

    

รูปแบบที่ 2  รูปแบบบุคคลที่สามเป็นผู้ลงทุน

อ้างอิง 

  1. คู่มือการพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับประเทศไทย (คู่มืออิเลคทรอนิกส์). Available at: URL: http://usaidcleanpowerasia.aseanenergy.org. Accessed Oct 1, 2017. 
  1. คู่มือการขอรับการส่งเสริมการลงทุน (คู่มืออิเลคทรอนิกส์). Available at: URL: https://www.boi.go.th. Accessed May 1, 2017. 
  1. Icon made by Pixel perfect from www.flaticon.com